Laos

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ຈຳກັັດ.

ຕຶກຫ້ອງການໂຣເຢລສະແຄລ, ຊັ້ນ 7
ຖະໜົນສາມແສນໄທ 20, ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ໂທ: +856 21 221 077

ພະແນກຝ່າຍຂາຍ/ດຳເນີນງານ:

ຕິດຕໍ່: ໂທ: +856 21 221 077
ອີເມວ:sales.cs@la.yusen-logistics.com

ພະແນກບໍລິຫານຫ້ອງການ:

ຕິດຕໍ່: ໂທ: +856 21 221 077
ອີເມວ:admin@la.yusen-logistics.com

 

ສາຂາປາກເຊ:

ເຮືອນເລກທີ 178, ໜ່ວຍທີ 20, ຖະໜົນແຫ່ງຊາດເລກທີ 16
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ນະຄອນຫຼວງປາກເຊ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ຕິດຕໍ່: ໂທ: +856 -31-218-123

 

ຫ້ອງການຊາຍແດນວຽງຈັນ:

ບ້ານ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ.
ຕິດຕໍ່: ໂທ: +856-21-221-077

ອີເມວ:admin@la.yusen-logistics.com