Laos

ການບໍລິການ

ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ໃຫ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນະພາບ, ໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ຮັບປະກັນວ່າສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະຮອດປາຍທາງທົ່ວໂລກພາຍໃນເວລາອັນແສນສັ້ນດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

- ຈາກ/ເຖິງ ສະໜາມບິນວຽງຈັນ.

- ຈາກ/ເຖິງ ລາວຜ່ານບາງກອກ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ການບໍລິການອື່ນໆເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ການບໍລິການດ້ານພິທີການພາສີສໍາລັບການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ, ການຮັບສິນຄ້າ, ການສົ່ງສິນຄ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຮົມຢາ ແລະ ສາຍການບິນເຊົ່າເໝົາລໍາ.

 

ການບັນຈຸແບບເຕັມຕູ້ຄອນເທນເນີ້

(ການຂົນສົ່ງທາງທາງທະເລ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິການຈັດສົ່ງແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງ)

ການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນການເພື່ອມອບທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ການບັນຈຸແບບບໍ່ເຕັມຕູ້ຄອນເທນເນີ້

(ບໍລິການລວບລວມສິນຄ້າດ້ວຍຕົວເອງໂດຍກົງທົ່ວໂລກຜ່ານປະເທດໄທ)