Laos

ການບໍລິການ

ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການນໍາສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍການ:
ນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສິນຄ້າຈະຖືກນໍາສົ່ງໄປສູ່ປາຍທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ.
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
ປາສະຈາກອຸປະສັກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.
ມີເຄືອຂ່າຍກັບຜູ້ຈັດສົ່ງທ້ອງຖິ່ນ..

ໃຊ້ເວລາໃນການຂົນສົ່ງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ມີຄວາມຊື່ສັດໂປ່ງໃສຕໍ່ລູກຄ້າ.
ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນເລື່ອງການຂົນສົ່ງ.

 

ການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງທະເລ, ແລະ ທາງອາກາດ ລະຫວ່າງປະເທດ

ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ໃຫ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ຮັບປະກັນວ່າສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະຮອດປາຍທາງທົ່ວໂລກພາຍໃນເວລາອັນແສນສັ້ນ ດ້ວຍລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ.

 

ການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ແລະ ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ

ພວກເຮົາມີຫ້ອງການຢູ່ 2 ສາຂາໃນປະເທດລາວ, ດ້ວຍສາຍພົວພັນອັນຍາວນານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງເຖິງຈຸດໝາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ.

 

ພິທີການພາສີ

ດ້ວຍຄວາມຊຳນິຊຳນານທາງດ້ານກົດລະບຽບພາສີລາວຂອງທີມງານພິທີການພາສີທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການທາງພິທີການພາສີທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ເດັດຂາດ.

 

 

 

 

 

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ

ດ້ວຍປະສົບການອັນຍາວນານໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ ໃນການຈໍາແນກ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການດໍາເນີນງານດ້ານການຂົນສົ່ງ, ປັບປຸງວຽກງານທາງດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງ ບໍລິສັດທ່ານ ໂດຍການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນການຍຸດທະສາດ.

 

 

 

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພິເສດກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ຈໍາກັດ ກໍຄືໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການສົ່ງອອກກາເຟລາວ. ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2019, ທາງບໍລິສັດໃດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບທາງສະມາຄົມກາເຟລາວ (LCA). ເນື່ອງຈາກການເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການສົ່ງອອກກາເຟລາວ.