Laos

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ສະຕະວັດທີ 21 ເມື່ອໂລກມີການພົວພັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

 

ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2018 ໂດຍມີການນໍາສະເໜີການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄຸນະພາບ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ. ພວກເຮົາບໍລິການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກ, ທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ. ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຕໍ່ບັນດາລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມທຸ່ມເທ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ.