Laos

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຢູເຊັນ ໂລເຈັສຕິກ (ລາວ) ຈຳກັັດ.

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ໂທ: +856-21-221-077 

ຕຶກຫ້ອງການໂຣເຢລສະແຄລ, ຊັ້ນ 7
ຖະໜົນສາມແສນໄທ 20, ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

 

ສາຂາປາກເຊ:

ໂທ: +856-31-218-123

ເຮືອນເລກທີ 178, ໜ່ວຍທີ 20, ຖະໜົນແຫ່ງຊາດເລກທີ 16
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ນະຄອນຫຼວງປາກເຊ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສ.ປ.ປ ລາວ

 

ສາຂາຫຼວງພະບາງ:

ໂທ: +856-21-221-077

ຖະໜົນກິ່ງກິດສະລາດ, ບ້ານວິຊຸນ

ນະຄອນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ອີເມວ : ylla.ml.sales.cs@la.yusen-logistics.com/ylla.ml.admin@la.yusen-logistics.com

 

ຕິດຕໍ່ກັບຝ່າຍບຸກຄະລາກອນໄດ້ທີ່ylla.ml.hr@la.yusen-logistics.com ເພື່ອຊອກຫາຕໍ່ງແໜ່ງທີ່ເປີດຮັບສະໝັກ.